easy wysiwyg web site design software download

POLÍTICA DE PRIVADESA

EL CENTRE PODOCLÍNIC. garanteix com a objectiu bàsic la privadesa i confidencialitat de les dades de caràcter personal, complint amb la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (B.O.I. 14/12/1999) i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

1. Titularitat del fitxer
CENTRE PODOCLINIC, amb domicili en CARRER VALÈNCIA 9, BAIX  46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA , VALÈNCIA, és la persona titular de fitxers als quals s'incorporen Dades de Caràcter Personal, obtinguts per mitjà de la prestació dels seus serveis i per a la realització de les seves funcions, no sent els mateixos utilitzats per a finalitats diferents d'aquelles per les quals han estat recaptats. Així mateix, és la responsable del tractament dels mateixos. Aquests fitxers s'hagin degudament inscrits en el Registre de l'Agència espanyola de protecció de dades, tal com exigeix la normativa en aquesta matèria. 

2. Qualitat de les dades
Les dades de caràcter personal que formen part dels fitxers de CENTRE PODOCLÍNIC, són tractats i actualitzats, perquè els mateixos siguin pertinentment adequats i estrictament necessaris per a la fi amb el qual són recaptats.
CENTRE PODOCLÍNIC. garanteix les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a la seguretat i integritat de les dades personals que conté, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades, i els riscos als quals estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural.

3. Dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de dades
L'usuari podrà exercir a qualsevol moment el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades dirigint-se a CENTRE PODOCLÍNIC, CARRER VALÈNCIA 9, BAIX  46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA, VALÈNCIA  o a través del correu electrònic centrepodoclinic@gmail.com  Donat el caràcter personalísim d'aquests drets, serà necessari que l'afectat acrediti la seva identitat. No es revelaran dades personals a cap tercer, tret que l'usuari hagi atorgat el seu consentiment a aquests efectes, o concorri algun dels supòsits legals que permetin tal revelació.

4. Seguretat en els accessos
L'accés a les pàgines a través de les quals el client del CENTRE PODOCLÍNIC. tracti amb dades personals, es realitza a través d'una línia segura a causa dels mètodes d'encriptació de les dades utilitzades per a aquest efecte.

5. Legislació i jurisdicció aplicable 
Amb caràcter general, les relacions que es derivin de la prestació dels serveis continguts al portal, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola en virtut de la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre de per el qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Per a qualsevol dubte o consulta pot dirigir-se a:
CENTRE PODOCLÍNIC
Adreça: C/ VALÈNCIA 9, BAIX– 46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA, VALÈNCIA. 
Contacte: centrepodoclinic@gmail.com 
Telèfon: 96 282 25 62